Rozmiar: 11254 bajtów

LINGUISTICA COPERNICANA
Nr 1(1)/2009SPIS TREŚCI

STRESZCZENIA

TEKSTY

Linguistica Copernicana jest nowym czasopismem językoznawczym, przygotowywanym do druku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Będzie wydawane dwa razy w roku. Zastępuje zeszyty językoznawcze należące od ponad pół wieku do kilku serii filologicznych, wydawanych w ramach zeszytów uniwersyteckich Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zeszyty literaturoznawcze tych samych serii filologicznych zostały zastąpione przez nowe czasopismo Litteraria Copemicana.

Odrębność merytoryczna i metodologiczna językoznawstwa i literaturoznawstwa nie ulega wątpliwości. Niezaprzeczalna jest także wspólnota wszelkich badań lingwistycznych, niezależnie od języka naturalnego stanowiącego obiekt analizy. Dorobek naukowy każdej dyscypliny podstawowej, a więc również językoznawstwa i literaturoznawstwa, jest oceniany odrębnie, przede wszystkim przez jej własne środowisko twórcze. Ma także swój własny krąg odbiorców. Uchwała Rady Wydziału Filologicznego UMK, powołująca do życia dwa niezależne czasopisma naukowe - językoznawcze i literaturoznawcze - miała więc racjonalne uzasadnienie.

Linguistica Copernicana publikuje artykuły dotyczące dowolnego języka naturalnego, ze wszystkich dziedzin językoznawstwa szczegółowego i ogólnego, współczesnego i historycznego, w języku polskim i w innych językach słowiańskich, a także w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Linguistica Copernicana (Lin. Cop.) jest pismem otwartym dla wszystkich językoznawców, niezależnie od przynależności narodowej, środowiskowej, pokoleniowej, ani etapu drogi twórczej. Podstawowym kryterium przyjmowania artykułów do druku jest ich poziom merytoryczny. Prace są recenzowane jako teksty anonimowe, przez osoby nie pozostające z autorem w zależności służbowej. Recenzje są dla autorów również anonimowe.

Na końcu tomu publikowane są informacje dla autorów, dotyczące zasad przygotowania artykułu do druku.

W pierwszym tomie Lin. Cop. dominują artykuły dotyczące konkretnych problemów opisu jednostek i klas jednostek współczesnego języka polskiego, przede wszystkim zagadnień semantyki i gramatyki. Jedne prace przedstawiają określone, globalne koncepcje teoretyczne, w innych szczegółowe analizy nawiązują do rozpowszechnionych teorii i założeń metodologicznych. Andrzej Bogusławski prezentuje autorską koncepcję opisu zjawisk fleksyjnych w zakresie kategorii przypadka (i liczby) w odniesieniu do rodzaju gramatycznego. W obszernym studium rozwija swoją oryginalną teorię gramatyki operacyjnej. Magdalena Danielewiczowa w wyniku szczegółowych analiz logicznych, semantycznych i składniowych operatora ewentualnie – na szerokim tle jednostek epistemicznych – proponuje określoną reprezentację jego znaczenia. Anna Kisiel charakteryzuje cechy składniowe i semantyczne jednostki przede wszystkim, zestawiając ją z wyrażeniami nade wszystko i ponad wszystko. Mariola Wołk przedstawia analizę semantyczną jednostek reprezentujących pojęcie absurdu na tle cech jednostek odnoszących się do pojęcia nonsensu. Jolanta Chojak w wyniku dyskusji z rozpowszechnionymi w literaturze tezami na temat znaczenia wyglądać na prezentuje własną reprezentację semantyczną tej jednostki czasownikowej. Sebastian Żurowski, odwołując się do opisu relacji między podstawowymi jednostkami należącymi do pola percepcji słuchowej, proponuje dekompozycję leksykalną pojęcia dźwięku. Andrzej Moroz przedstawia ogólną wizję zjawisk charakteryzowanych w literaturze jako wyrażenia parentetyczne i proponuje ich uporządkowanie na podstawie kryteriów formalnoskładniowych. Krystyna Kallas omawia koncepcje formantów infiksalnych we współczesnym polskim słowotwórstwie synchronicznym i proponuje doprecyzowanie pojęcia wyjściowego w świetle nowych interpretacji zjawisk słowotwórczych. Piotr Żmigrodzki rozważa możliwości zastosowania podstawowych postulatów semantyki leksykalnej, dotyczących metod definiowania, w badaniach leksykograficznych, a ściślej w pracy nad ''Wielkim słownikiem języka polskiego''.

Pierwszy tom Lin. Cop. zawiera także artykuły poświęcone innym językom niż polski. Na początku tomu publikujemy krótką notatkę Milki Ivić, Uczonej światowej sławy, należącej do najstarszego pokolenia współczesnych lingwistów. Notatka dotyczy cech semantycznych serbskiego czasownika govoriti. W obszernym studium z zakresu geografii fonetycznej Europy Irena Sawicka – na tle krytycznego omówienia dotychczasowych klasyfikacji geograficznych języków – przedstawia charakterystykę ligi bałkańskiej, koncentrując uwagę na jej obrazie fonetycznym. Wybranym zjawiskom fonetycznym w języku albańskim na Kosowie, a mianowicie sandhi, jest poświęcony artykuł Anny Korytowskiej. Iwona Witczak-Plisiecka omawia problem nieostrości wyrażeń w angielskich tekstach prawnych, koncentrując uwagę na interpretacji użyć modalnych angielskiego czasownika shall. Elwira Kaczyńska w artykule z zakresu etymologii analizuje – na podstawie szerokiej dokumentacji źródłowej – nazwy świni w dialekcie kreteńskim języka nowogreckiego.

Wszystkim członkom Rady Redakcyjnej Linguistica Copernicana uprzejmie dziękuję za wyrażenie zgody na objęcie patronatu nad pismem. Autorytet wielu wybitnych uczonych będzie wspierał nasze przedsięwzięcie wydawnicze i stałą troskę o poziom merytoryczny czasopisma.

Recenzentom wydawniczym uprzejmie dziękuję za wnikliwą ocenę artykułów i uwagi krytyczne.

Maciej Grochowski

TEKSTY

Milka Ivić
Rozmiar: 44 bajtówOn the serbian verb govoriti and the modifiers of its lexical semantics
Andrzej Bogusławski
Rozmiar: 44 bajtówOn Case, Gender and Related Phenomena in Polish (for the umpteenth time)
Magdalena Danielewiczowa
Rozmiar: 44 bajtówEwentualnie jako semantyczny równoważnik pewnego warunku, ewentualnie pewnej alternatywy
Anna Kisiel
Rozmiar: 44 bajtówWstępna analiza jednostki przede wszystkim na tle właściwości ciągów nade wszystko i ponad wszystko
Mariola Wołk
Rozmiar: 44 bajtówO absurdzie. Rozważania semantyczne
Jolanta Chojak
Rozmiar: 44 bajtówGłos w sprawie znaczenia czasownika wyglądać na [kogoś / coś]
Sebastian Żurowski
Rozmiar: 44 bajtówWokół problemu definiowania pojęcia dźwięk
Andrzej Moroz
Rozmiar: 44 bajtówProjekt klasyfikacji strukturalnej ciągów wtrąconych
Krystyna Kallas
Rozmiar: 44 bajtówO formantach infiksalnych w polskim słowotwórstwie synchronicznym
Piotr Żmigrodzki
Rozmiar: 44 bajtówNajważniejsze zasady opisu znaczenia w Wielkim słowniku języka polskiego
Irena Sawicka
Rozmiar: 44 bajtówO geografii fonetycznej Europy (na podstawie fonetyki Europy południowo-wschodniej)
Anna Korytowska
Rozmiar: 44 bajtówSandhi w literackim języku albańskim na Kosowie
Iwona Witczak-Plisiecka
Rozmiar: 44 bajtówA linguistic-pragmatic note on indeterminacy in legal language
Elwira Kaczyńska
Rozmiar: 44 bajtówNazwy świni w dialekcie kreteńskim języka nowogreckiego